DİDİM SGK'DAN DİTUR'A ZİYARET

 

Didim SGK Mü­dü­rü Adem Yıl­dı­rım ve Didim SGK Şefi Metin Işık, Cuma günün saat 11.00'de Didim Tu­rizm Der­ne­ği­ni Zi­ya­ret et­ti­ler.
Didim Tu­ri­zim Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Talip Özen, Savaş Cen­giz ve Bur­han Ça­loğ­lu ile SGK affı, iş­ve­ren ve ve ça­lı­şan­lar­la il­gi­li görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­dular.

 

Didim SGK Mü­dü­rü Adem Yıl­dı­rım, “SGK ile il­gi­li her­han­gi bir so­run­la­rı­nız ol­du­ğun­da, her zaman bek­le­riz, ka­pı­mız her kese açık­tır. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı çöz­mek biz­le­ri mutlu eder” dedi.
“SGK’una ait va­tan­daş­la­rı­mı­zın bil­gi­len­di­ril­me­si için ba­sıl­mış bro­şür­le­ri­mi­zi ge­tir­dik, bro­şür­le­ri­mi­zi, Der­ne­ği­ni­ze gelen tu­rizm­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­za ve­rir­se­niz mem­nun olu­ruz” dedi.

Didim Tu­ri­zim Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk “Didim SGK Mü­dü­rü Adem Yıl­dı­rım ve Didim SGK Şefi Metin Işık’a, zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı mem­nun ol­duk­la­rı­nı, so­run­la­rı­mız ol­du­ğun­da her zaman yar­dım­cı ol­duk­la­rı için te­şek­kür ede­rim.” dedi.